Fond při naší nadaci si může založit každý.


Seznam podpořených stipendistů ve 2. otevřeném grantovém kole

Žadatelé o středoškolský stupeň studia v zahraničí

Ondřej Soukup

Cílová země studijního pobytu: Velká Británie
Vybraná zahraniční škola: střední škola na Isle of Wight
Obor studia: všeobecný
Výše příspěvku: 74 500 Kč

Profil:
Vyniká ve svém okolí ve studiu cizích jazyků, ale i matematice a fyzice. Zároveň hraje na trumpetu v klasických a jazzových souborech, umí na klavír a občas komponuje i klasickou hudbu. Jeho výsledky, píli a odhodlání vyrazit v 17 letech za zkušenostmi do světa ocenila i hodnotící komise. Ze stipendijního fondu mu tak jako vůbec prvnímu uchazeči o zahraniční studium středoškolského stupně byl přidělen příslib podpory na roční studijní pobyt na některé ze všeobecně zaměřených škol prioritně ve Francii či Velké Británii. Do zahraničí se chce v současnosti student českolipského gymnázia a ústecký rodák vydat ve školním roce 2012/2013 a studijní cestu vnímá jako jedinečnou životní zkušenost, a zároveň i přípravu na další studium na vysoké škole. Budeme tedy na jeho příští kroky zvědavi, zda bude v budoucnu následovat hudební dráhu a přispěje k rozšíření kulturní nabídky v regionu či si vybere ekonomické či politické zaměření, v rámci kterého by se chtěl podílet například na reformě školství.

Žadatelé o bakalářský stupeň studia v zahraničí

Pavel Matoušek

Cílová země studijního pobytu: Finsko či Velká Británie
Vybraná zahraniční škola: University of Applied Sciences, Turku či University of Central Lancashire, Preston
Obor studia: výtvarné umění/fotografie
Výše příspěvku: 25 000 Kč

Profil:
Městu Ústí nad Labem a místní fakultě umění a designu dal přednost před Prahou kvůli studiu fotografie v ateliéru profesora Pavla Baňky, kterému v současné době dělá asistenta. Ve svých dosavadních pracích se věnuje situaci života na Ústecku a o jeho angažovanosti v místním dění hovoří i čerstvé ocenění za nejlepší fotografii reflektující neblahý stav děravých ústeckých silnic a komunikací. Inspiruje ho odhodlanost a úsilí právě například Pavla Baňky a dalších významných umělců, kteří si v minulosti prošli rovněž studijními či tvůrčími pobyty v zahraničí, kde někteří z nich vytvořili dokonce i svá stěžejní díla. Od dětství ho přitahuje Skandinávie, proto se chce také na podzim roku 2012 vydat v rámci programu Erasmus studovat do Finska a nechat se ve své tvorbě inspirovat tzv. Helsinskou školou, odrážející právě ony jedinečné podmínky severu.

Žadatelé o magisterský stupeň studia v zahraničí

Barbora Fryčová

Cílová země studijního pobytu: Slovinsko
Vybraná zahraniční škola: University of Primorska, Faculty of Tourism Studies Portorož
Obor studia: cestovní ruch
Výše příspěvku: 25 000 Kč

Profil:
Sama si vyjednala přijetí na Fakultu cestovního ruchu univerzity v Portoroži, kam se v letním semestru roku 2012 chystá jako vůbec první studentka z Čech v rámci programu Freemover individuální mobilita. Ke studiu v zahraničí ji vede touha poznat novou zemi, která je v oblasti cestovního ruchu, který studuje na pražské VŠE, dobře rozvinutá. Hodnotící komisi kromě předvedeného výkonu u pohovoru a motivace zaujala i její angažovanost ve prospěch rozvoje Ústeckého kraje, na jehož současné problémy spatřuje vhodný „lék“ právě v možnostech rozvoje cestovního ruchu. Studentka původem z Litoměřicka totiž zpracovala bakalářskou práci na téma Strategie rozvoje cestovního ruchu vybrané destinace a věnovala ji právě Ústeckému kraji. Problematikou rozvoje cestovního ruchu, destinačním managementem a zúročením potenciálu Ústeckého kraje pro rozvoj cestovního ruchu by se chtěla věnovat i ve své diplomové práci a posléze se v tomto oboru uplatnit i v praxi.

Jitka Novodomská

Cílová země studijního pobytu: Německo
Vybraná zahraniční škola: Technische Universität Dresden
Obor studia: MA: germanistika (Sprach - und Kulturwissenschaft)
Výše příspěvku: 25 000 Kč

Profil:
Rodačka z Ústí nad Labem prvním rokem studuje denní magisterské studium germanistiky na Technické univerzitě v Drážďanech, pro které se rozhodla po zakončení bakalářského studia v Plzni kombinujícího němčinu a ruštinu pro komerční praxi. V nedalekém Sasku nalezla studijní obor, který není na českých univerzitách k dispozici a jenž ji umožní prohlubovat si znalosti němčiny na akademické půdě v kombinaci s každodenní komunikací v daném jazyce v autentickém prostředí. Navíc ji vybraný obor dovoluje rozvíjet se i v oboru slavistiky, která je jejím studijním podoborem. Doplňkové stipendium pro studium dalších dvou semestrů v Německu si zasloužila díky kvalitně zpracovanému záměru zahraničního studijního pobytu a odpovědností, kterou cítí k městu Ústí nad Labem. Získané vědomosti, schopnosti a zkušenosti chce v budoucnu využít ve prospěch rozvoje Ústecka, a to zejména na poli školského vzdělávání či rozvoje česko-německé spolupráce například v Česko-německém fondu budoucnosti.

Mariana Vahalová

Cílová země studijního pobytu: Austrálie
Vybraná zahraniční škola: Griffith University in Brisbane
Obor studia: Graduate Certificate in International Business
Výše příspěvku: 75 000 Kč

Profil:
Studia mezinárodního obchodu na VŠE Praha ukončila v minulém semestru v předtermínu a další 4 měsíce se věnovala každodenní práci tak, aby si zajistila finanční prostředky potřebné k splnění jejího dávného snu, kterým je již od středoškolských let, zahraniční studium v Austrálii. Poplatky za školné jsou v této zemi však tak vysoké, že stále převyšují její finanční možnosti. Proto si u fondu Renesance v předstihu zažádala o stipendium na prestižní australskou Griffith University v Brisbane, kam by v případě, že bude přijata, chtěla na letní semestr školního roku 2011/2012 odejet na náročný studijní program mezinárodního obchodu. Příslib částečného stipendia si u hodnotící komise fondu Renesance získala díky svému výkonu u pohovoru a síle její motivace a odhodlanosti, která jí již mezičase pomohla k přijetí na universitu a doufáme, že pomůže i k zajištění celkové částky potřebné k výjezdu do Austrálie. Studentka pocházející z Litoměřic nechce dle svých slov region rozkládající se na úpatí Českého středohoří rozhodně opustit a vzhledem ke svému profesnímu zaměření zde vidí potenciál v plošnějším obchodování s agro-produkty, pro které má tato oblast zvaná též „Zahradou Čech“ komparativní výhodu. A tak se nechme překvapit, v jakém ohledu a jakým dílem v budoucnu přispěje k rozvoji svého rodného kraje i ona sama.

Klára Vostiňáková

Cílová země studijního pobytu: Rakousko
Vybraná zahraniční škola: Fachhochschule Wien
Obor studia: Tourism Management
Výše příspěvku: 36 000 Kč

Profil:
Ráda si klade vysoké cíle, kterých se jí také průběžně daří dosahovat. Chce se zasloužit o zatraktivnění České republiky a jejich regionů na poli cestovního ruchu a podnítit Čechy k aktivnímu způsobu trávení dovolené u nás a zahraničním turistům nabídnout komplexní zážitek z návštěvy ČR. Rozhodla se proto věnovat v rámci studia cestovního ruchu oboru management a marketing turistické destinace, ale protože se tento obor v ČR v tak komplexní podobě nevyučuje, nezbývá jí než za tímto studiem vyjet do zahraničí. Díky podpoře ze Stipendijního fondu Renesance bude tak moci uskutečnit svůj další zahraniční studijní pobyt na vysoké škole ve Vídni. V zahraničí se chce naučit jak účelně propagovat turistické destinace a efektivně koordinovat subjekty podílející se na rozvoji cestovního ruchu a vše po návratu aplikovat k rozkvětu nejen rodného Děčína, ale celého ústeckého regionu.

Žadatelé o doktorský stupeň studia v zahraničí

Milan Fric

Cílová země studijního pobytu: Velká Británie
Vybraná zahraniční škola: The University of Manchester, School of Law
Obor studia: LLM in International Business and Commercial Law
Výše příspěvku: 37 700 Kč

Profil:
Kdyby komise mohla, přidělila by tomuto studentovi snad i vyšší částku stipendijní podpory, než o kterou si sám žádal. Takový dojem na hodnotitele udělal graduující student Fakulty právnické Západočeské univerzity, kde získal mimo jiné i ocenění Talent ZČU. Při studiích již několik let aktivně pracuje v evropské neziskové asociaci studentů práv (ELSA), které dokonce za lokální skupinu předsedal. Několikrát si jako delegát při zasedání Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo měl možnost uvědomit, jaké má člověk ve skutečnosti možnosti zlepšit společnost, ve které žije, když opravdu chce a přizpůsobí tomuto cíli veškerý svůj čas a námahu. Cílem jeho jednoletého zahraničního postgraduálního studia v oboru mezinárodní obchodní právo, na které v září 2011 nastoupil, je hlavně zisk nových odborných znalostí a zkušeností, které mu bohužel žádná česká univerzita nemůže prozatím nabídnout. Jeho osobním cílem je dokončit studovaný program s vyznamenáním, přičemž věří, že z něj studium na tak prestižní univerzitě, jakou University of Manchester beze sporu je (29. na světě) z něj odborníka v oblastech jakými jsou mezinárodní arbitráže, finanční a bankovní právo a právo hospodářské soutěže, skutečně učiní. Nabyté znalosti a mezinárodní zkušenosti by chtěl po absolvování programu aplikovat v Ústeckém kraji, a protože jeho dalším snem a svým způsobem i určitým posláním je i přednášková a publikační činnost, shledává pro svůj start kariéry jako ideální místo ústeckou Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně.

Jitka Taušová

Cílová země studijního pobytu: Velká Británie, Nizozemí či Kanada
Vybraná zahraniční škola: Brunel University, Londýn, Tilburg University, McGill University, Montreal
Obor studia: interkulturní psychologie
Výše příspěvku: 90 000 Kč

Profil:
Studentka doktorského programu v oboru psychologie zažádala v předstihu o roční stipendium, aby se ve školním roce 2012/2013 mohla do hloubky v zahraničí zabývat oborem interkulturní psychologie hodnot, na který se ve své výzkumné činnosti specializuje, a který univerzity v ČR zatím nenabízejí.  Její obor se zabývá psychologickými aspekty soužití více kultur, kulturními střety, problémy migrace, a také poradenstvím a psychologickými intervencemi s příslušníky cizích kultur. Proto preferuje studium ve Velké Británii či Nizozemsku, kde lze soužití mnoha odlišných kultur považovat do určité míry za ukázkové. Informace a zkušenosti získané v zahraničí navštěvováním přednášek a praxí ve výzkumu chce jako vyučující student doktorského programu na olomoucké univerzitě předávat českým studentům při vlastní výuce a s výsledky své práce seznámit i veřejnost prostřednictvím publikací a prezentací na konferencích. Po ukončení studia by se zároveň chtěla vrátit zpět do Ústeckého kraje, odkud pochází a pracovat zde v oblasti služeb pro občany z odlišného kulturního prostředí nebo s příslušníky minorit majícími potíže zapojit se do života většinové společnosti. Mimoto by ráda chtěla dále přednášet i pokračovat ve výzkumech a pracovat tak pravděpodobně na ústecké Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Přejeme ji proto, aby ji příslib částečného stipendia z fondu Renesance dopomohl k přijetí a úspěšnému absolvování vysněné Brunel University v Londýně.

Celkem byl v 2. otevřeném grantovém kole Stipendijního fondu Renesance schválen příslib podpory 8 stipendistům v souhrnné výši nadačního příspěvku 388 200 Kč.


Partneři: