Fond při naší nadaci si může založit každý.


Fotogalerie

"Pro kompot"

Umělecky architektonický výstavní prostor Pop up
Příspěvek na realizaci výstavního projektu pohybujícího se na pomezí volného umění a architektury a vznikajícího v budově bývalých veřejných záchodků v oblasti labského nábřeží na Střekově. Přetvářením této budovy chce místní sdružení umělců nabádat k dialogu o proměně veřejného prostoru a přehodnocení chápání architektury jako něčeho, co je z podstaty neovlivnitelné a neřešitelné, do čeho nelze zasáhnout.

Agora CE o.p.s.

Studentská Agora v Ústeckém kraji
Příspěvek na zajištění debatní soutěže středoškolských studentů v Ústeckém kraji v rámci projektu, jež v nich rozvíjí především analytické, argumentační a diskusní schopnosti a podporuje jejich občanskou angažovanost.

ARS PORTA BOHEMICA, o.s., Ústí n/L.

Fotoatlas Dolního Polabí
Záměrem dlouhodobého projektu je postupně mapovat Dolní Polabí (od Roudnice  n/L až po Děčín) formou fotodokumentace. Zapojí cca 100 fotografů z regionálních fotoklubů, z jejichž fotografií se postupně bude skládat atlas s mapami flory, fauny, přírodních zajímavostí, architektury, vodních toků, center volného času, historie a dalších. Produkt bude sloužit potřebám Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, pro cestovní ruch, ochraně přírody a další subjekty.

Centrum podpory zdraví, o.s.

Aktivizace seniorů pohybovými aktivitami
Podpora celoročního cyklu pravidelného cvičení pro ústecké seniory působícího jako aktivní prevence, kdy se formou zdravého pohybu oddaluje nástup nemocí a zařazení seniorů do záchytného sociálního systému.

Český svaz žen, o.s., základní organizace Radouň

„Rok na vsi“...místní lidové tradice..“Cesta do vsi“ Radouň u Štětí
Cílem činnosti Českého svazu žen, o.s., Základní organizace Radouň je, od roku 2008 do současné doby, obnova místních lidových tradic v obci, s možností účasti a zapojení se místních obyvatel a umožnění účasti návštěvníkům z okolních obcí a měst.

Demosthenes, o.p.s., Ústí nad Labem

Se zvířátky do pohádky aneb pes a kůň pro zdraví r. 2009
Podpora rozvoje canisterapie a hipoterapie, která umožní dětem se zdravotním postižením či ohroženým ve vývoji na Ústecku kontakt se speciálně vycvičeným psem a koněm s cílem podpořit jejich celkový vývoj.

KČT ŠLUKNOV

Společné výlety podporují kamarádství a kamarádi mají dobré nápady. …Upravíme vrch Hrazený (695 m n m)…
Podpora celoročního turistického programu pro rodiče a děti na Šluknovsku motivovaného k vzájemnému poznávání místních aktivních lidí při společných akcích v přírodě. 

Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR o.s.

Obnova kříže a doprovodné zeleně v ul. T.G.Masaryka, Šluknov
Příspěvek na obnovu hodnotného křížku ve městě Šluknov, svépomocná úprava jeho okolí a posílení genia loci tohoto místa. Cílem pilotního projektu je být pozitivním příkladem pro vlastníky, patrony i fundátory dalších místních drobných sakrálních staveb, jež by se v budoucnu mohli podílet na jejich renovaci a formou osvěty podnítit diskuzi a změnit obecný nezájem v patriotismus a aktivními činy pak změnit vnímání našeho prostoru i odkazu minulosti.

LEVIL

Měděná věžička jako třešnička na dortu obnovené studny
Příspěvek na výrobu a osazení věžičky se zvoničkou na dřevěném přístřešku vybudovaném svépomocně místními obyvateli Střížovic na návsi v místě bývalé barokní studny.

Občanské sdružení pod Studencem

Rekonstrukce sv. Jana Nepomuckého z r. 1741
Rekonstrukce poničené sochy v obci Líska na Českokamenicku s cílem zachovat tuto památku pro další generace, udržet historický kolorit míst, která již byla téměř zapomenuta a podpořit sounáležitost obyvatel s krajinou a místem, kde žijí.

Občanské sdružení pod Studencem

Obnova cestního kříže (1882) v Horní Lísce/Česká Kamenice
Obnova cestního kříže ve vísce na Českokamenicku s cílem zachovat tuto památku pro další generace, udržet historický kolorit míst, která již byla téměř zapomenuta a podpořit sounáležitost obyvatel s krajinou a místem, kde žijí.

Okrašlovací spolek Terezínska, o.s.

Směrové a orientační tabule v Počaplech u Terezína
Záměrem projektu je vytýčit směrové tabule spolu s informacemi o historii kostela svatého Vojtěcha ve vsi Počaply s cílem usnadnit orientaci cykloturistům a zviditelnit tuto ves nedávno poškozenou povodněmi. 

ROSKA Ústí nad Labem, o.s.

Pohyb je život
Zajištění rehabilitačních, regeneračních a informačních služeb pro občany trpící roztroušenou sklerózou mozkomíšní.

Společnost pro obnovu památek Úštěcka, o.s.

TKALCOVNA Anima, kulturně-sociální centrum umělecko-řemeslné činnosti
Smyslem projektu je provoz historického objektu požární zbrojnice v Úštěku jako kulturně – sociálního centra pro tvořivé využití volného času a jeho rozšíření odpovídající poptávce dětí a dospělých o dětský koutek.  Hlavní náplní je umělecko-řemeslná činnost v tkalcovně, kde jsou připraveny speciální programy pro ZŠ Úštěk, ZŠ praktická Úštěk a další výchovně-vzdělávací zařízení regionu či celodenní umělecko-řemeslné dílny a workshopy pro širokou veřejnost.

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Starší pomáhají mladším s volbou povolání
Cílem projektu je pomoci žákům ZŠ s volbou povolání za pomoci pedagogů naší střední školy a jejich studentů, kteří zde budou vystupovat v roli mentora.  V rámci projektu budou realizovány ukázkové hodiny v rámci projektových dnů , stejně tak jsou naplánované exkurze do firem, kde žáci ZŠ poznají reálné pracovní prostředí a uvidí žáky SŠ při praxi.

TYTO, o.s., Věrovany

Ochrana a podpora genofondu silně ohrožené sovy pálené za účasti zemědělské veřejnosti
Cílem projektu je aktivní ochrana silně ohrožené sovy pálené na území bývalých okresů Litoměřice a Teplice. V rámci projektu bude provedena základní kontrola instalované sítě hnízdních budek na zemědělských farmách, jejich následné čištění, opravy, případné přemístění a aktivní osvěta mezi zemědělci.

YMCA v Ústí nad Labem

Zeleň místo asfaltu - 1.etapa
Podpora svépomocné místní iniciativy o proměnu neudržovaného asfaltového plácku ve víceúčelové hřiště na ústeckém sídlišti ve Vinařské ulici. Cílem I. etapy je vytvořit odpočinkovou zónu sloužící jako prostor pro relaxaci místních obyvatel a setkávání se sousedy.

Za Sebuzín krásnější, o.s.

Za Sebuzín krásnější
Cílem projektu je oživení a obnovení společenského života v obci Sebuzín prostřednictvím realizace pásma  kulturních akcí pořádaných svépomocně „místními“ pro místní občany. 

Zubrnická museální železnice, o.s., Zubrnice

Provoz malého železničního muzea Zubrnice v turistické sezóně 2009
Projekt řeší zabezpečení chodu malého železničního muzea v Zubrnicích . Získané prostředky budou použity pro financování obsluhy muzea tak, aby bylo možné garantovat jeho otevření v turistické sezóně v roce 2009.


Partneři: