Fond Karolínka

V roce 2016 byl přáteli paní Marie Jungové založen Fond Karolínka, jehož posláním je napomáhat zlepšit životní situaci její dcery Karolínky, která se po smrti své maminky ocitla ve složité životní situaci, a umožnit jí vést plnohodnotný život.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Každoročně pořádaná benefiční večeře se zajímavými hosty.


Darování

Darováním se rozumí bezúplatné převedení majetku, které je stvrzeno darovací smlouvou. To znamená, že darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá (§ 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Pokud je příjemcem daru nezisková organizace, získá celou darovanou částku, neboť neziskové organizace jsou od daně darovací osvobozeny.

Pokud se na akt darování podíváme z pozice dárce, ten jako fyzická osoba může použít odečitatelnou položku snižující základ daně, pokud je celková hodnota darů v daném roce vyšší než 2% základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč, maximálně však lze odečíst 10% základu daně. U právnické osoby vzniká nárok na uplatnění daru jako odečitatelné položky, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2 000 Kč, maximálně však 5% ze základu daně.

V praxi se také setkáváme s otázkou protiplnění v případě uzavírání darovací smlouvy. Zákon říká, že v darovací smlouvě nesmí být žádné protiplnění (ani poděkování) uvedeno, jinak by tato smlouva byla v rozporu s ustanovením § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
V opačném případě se musí smlouva uzavřít podle jiné právní normy. Praxe však ukazuje, že poděkování dárci (i veřejné) ze strany obdarovaného za protiplnění nelze považovat. Dokonce i označení dárce na informačních materiálech, respektive na akcích pořádaných neziskovou organizací může obsahovat obchodní název firmy či firemní logo. Obdarovaný by ale neměl uvádět v poděkování dárci takové informace, kterými by propagoval produkty či služby dárce. 

Sponzoring

Sponzorování představuje odlišnou oblast podpory neziskových organizací. Nehovoříme tedy o sponzorském daru, ale o sponzorském příspěvku, který je platbou za poskytnutou službu a je tedy spojen s protiplněním. 
Toto protiplnění nabírá nejčastěji podobu reklamy související s mediálním zviditelněním a zlepšením image sponzora.

Sponzoring se tak upravuje smlouvou o reklamě, kde je jasně definován způsob propagace sponzora  nebo smlouvou o spolupráci dle obchodního zákoníku. Sponzorský příspěvek představuje na straně sponzora náklad. Z hlediska neziskové organizace se jedná o příjem, z kterého musí odvést daň z příjmu. Navíc, pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí cena za sjednaný sponzoring (reklamu) obsahovat příslušné DPH.

Zákonodárce však umožňuje v případě, že celkovým výsledkem hospodaření neziskové organizace bude zisk, snížit daňový základ až o 30%, nejvýše však do 1 mil. Kč. Za předpokladu, že zmíněných 30% daňového základu je menší než 300 tis., lze odečíst dokonce celých 300 tis Kč. 


Partneři: