Otevřený grantový fond

Otevřený grantový fond je základním fondem naší nadace. Jeho posláním je usilovat o naplňování poslání nadace v nejširším smyslu.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Graffity – History Ship, projekt podpořený v rámci Otevřeného grantového fondu.


3. otevřené grantové kolo Vzdělávacího fondu HEURÉKA

Ústecká komunitní nadace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 3. otevřeného grantového kola Vzdělávacího fondu HEURÉKA na podporu vzdělávání učitelů základních a středních škol na Ústecku a Litoměřicku a nově na skupinové vzdělávání pedagogického sboru zajišťované ředitelem příslušné školy. Program není určen pro učitele základních uměleckých škol.

Kdo může podat žádost o nadační příspěvek:

 • Individuální vzdělávání: žádost podává fyzická osoba v pracovním poměru na pozici učitel na základní či střední škole v okresech Ústí nad Labem a Litoměřice.
 • Skupinové vzdělávání pedagogického sboru: žádost podává za právnickou osobu statutární zástupce základní či střední školy v okresech Ústí nad Labem a Litoměřice.

Nadační příspěvek musí být použit v souladu s cílem programu, kterým je trvale přispívat ke vzdělávání učitelů základních a středních škol na Ústecku, tak aby své nabyté znalosti a zkušenosti využívali ve prospěch zkvalitnění a zatraktivnění výuky daných předmětů a podnítili tak zájem žáků a studentů o další studium.

Lze ho čerpat například na následující aktivity:

 • na úhradu vzdělávacích kurzů (např. jazykové, oborové);
 • na krátkodobé stáže i zahraniční, kde je možné čerpat prostředky např. na úhradu školného, dopravy, ubytování, stravy apod.;
 • na úhradu vzdělávacích kurzů a školení připravených tzv. „na klíč“ pro potřeby pedagogického sboru příslušné školy;
 • k úhradě jiných doprovodných aktivit, služeb přímo či nepřímo, ale vždy prokazatelně přispívající ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky daných předmětů.

Uzávěrka příjmu žádostí: pátek 24. listopadu 2017

Maximální výše nadačního příspěvku: maximálně 20 000 Kč na jednu žádost

Výše prostředků k rozdělení: min. 100 000 Kč, pocházející ze Vzdělávacího fondu HEURÉKA, který v roce 2015 založila MUDr. Eva Lohniská se svými přáteli.

Dokumenty ke stažení:

Kompletní text vyhlášení
Formulář žádosti o nadační příspěvek - jednotlivci
Formulář žádosti o nadační příspěvek - skupiny
Kritéria hodnocení

Pro další informace se obracejte na:

Petr Veselý
programový manažer

tel. 475 208 258
petr(a)komunitninadace.cz

6. otevřené grantové kolo Stipendijního fondu Renesance

Ústecká komunitní nadace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 6. otevřeného grantového kola Stipendijního fondu Renesance na podporu studia v zahraničí v období 2. pololetí/semestru školního roku 2017/2018 a školním roce 2018/2019 určeného pro uchazeče s vazbou na město Ústí nad Labem a jeho okolí.

O nadační příspěvek se mohou ucházet nadaní mladí lidé, kteří mají zájem studovat v zahraničí:

 • střední školu;
 • vysokou školu, a to na úrovni bakalářského, magisterského, případně doktorského stupně;
 • i v rámci výměnných studijních programů (např. Erasmus, Comenius, CEEPUS, FM EHP/Norska, program SCIEX-NMSch Švýcarska a další).

Mezi žadateli mohou být jak současní studenti, tak žadatelé bez statutu studenta ucházející se o studia v zahraničí. Ti mají šanci získat nadační příspěvek, splní-li před nástupem na studia do zahraničí veškeré podmínky k jeho přijetí.

Nadační příspěvek se v 6. otevřeném grantovém kole uděluje pouze pro období zahraničního studia v délce minimálně půl až maximálně jednoho školního roku, a to v období od 2. pololetí/semestru školního roku 2017/2018 a v školním roce 2018/2019.

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 20. listopadu 2017

Maximální výše nadačního příspěvku: není stanovena

Výše prostředků k rozdělení: min. 800 000 Kč

Pohovory s vybranými žadateli proběhnou do poloviny ledna 2018.

Výběr úspěšných uchazečů o stipendium bude v režii odborné komise složené z řad pedagogů, stipendistů, žurnalistů a dalších expertů.

Dokumenty ke stažení:

Kompletní text vyhlášení
Formulář žádosti o nadační příspěvek
Čestné prohlášení
Kritéria hodnocení
Často kladené otázky

Pro další informace se obracejte na:

Petr Veselý
programový manažer

tel. 475 208 258
petr(a)komunitninadace.cz

5. otevřené grantové kolo Fondu LOGIT

Fond LOGIT ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek v rámci
5. otevřeného grantového kola zaměřeného na zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko. Podporovány budou ale i projekty, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o.

Projekty mohou být zaměřené například na:

 • zájmové a volnočasové aktivity mládeže;
 • obnovu a kultivaci místních kulturních tradic, obecního nebo společenského života;
 • pořádání nekomerčních kulturních akcí;
 • péči o životní prostředí (lokální ochrana životního prostředí, šetrné hospodářské využití krajiny, projekty změřené na péči o zvířata, apod.);
 • budování kvalitních mezilidských vztahů;
 • zkrášlování a úpravy veřejných prostranství (parků, hřišť, náměstí, zón oddychu, veřejných zahrad, apod.);
 • péči o drobné památky, kapličky, polní kříže, památná místa, stromové aleje či památné stromy.

Žadatelé:

Žádat o nadační příspěvek mohou neformální občanské iniciativy a následující typy neziskových organizací registrované v ČR:

 • nevládní neziskové organizace: občanská sdružení/spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy a nadace, a to za předpokladu, že nejméně 80% žádaného příspěvku rozdělí dalším subjektům, a církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby;
 • příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji.

Za neformální občanskou iniciativu považujeme spontánně ustavené zájmové uskupení minimálně 3 aktivních občanů, které usiluje prosadit po většinou místní a konkrétně vymezené cíle. Iniciativy působí obvykle na neformální bázi, aniž by byly registrovány jako právnické osoby.

Uzávěrka příjmu žádostí: čtvrtek 9. listopadu 2017

Realizační období:
Výzva je vyhlášena pro záměry realizované v období od 1. března 2018 do 15. září 2018.

Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč

Ve 5. otevřeném grantovém kole budou k dispozici prostředky v minimální výši 100 000 Kč pocházející z daru společnosti LOGIT s.r.o. se sídlem v Hlubanech. 

Dokumenty ke stažení:

Pro další informace se obracejte na:
Petr Veselý

programový manažer
Ústecká komunitní nadace
tel. 475 208 258
petr(a)komunitninadace.cz

Soutěž Technowizz

Dárcovský fond AGC Automotive Czech ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují soutěž s názvem „Technowizz".

Cílem soutěže je přispět k rozvoji středních a vyšších odborných škol zaměřených na technické obory v regionu a motivovat jejich studenty k zdokonalování svých znalostí a praktických dovedností a umožnit jim tak následně snáze dosáhnout perspektivního pracovního uplatnění ve vystudovaných oborec.

Uzávěrka příjmu přihlášek: úterý 31. října 2017

Odměna pro vítěze: 30 000 Kč (škola), 10 000 Kč (student či tým), 5 000 Kč (odborný garant) 

Dokumenty ke stažení:

Pro další informace se obracejte na:
Petr Veselý

programový manažer
Ústecká komunitní nadace
tel. 475 208 258
petr(a)komunitninadace.cz


Partneři: