Fond Jotun

Společnost Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. získala v roce 2013 od nadace ocenění v kategorii "Skokan dvacetiletí" za vytvoření dlouhodobé dárcovské strategie a největší meziroční nárůstu darovaných prostředků. Vyvrcholením dlouhodobé spolupráce s nadací bylo založení dárcovského Fondu Jotun na podporu mladé generace.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Graffity – History Ship, projekt podpořený v rámci Otevřeného grantového fondu.


29. otevřené grantové kolo

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s partnery z řad místních firem vyhlašuje výzvu k předkládání projektů do 29. otevřeného grantové kola v rámci programu "Lidé a místo - posilování vztahu k místu", "Lidé s lidmi - budování lidské vzájemnosti" a "Lidé k budoucnosti - směřování k dlouhodobé udržitelnosti". 

Cíle grantového programu:

  • Lidé a místo – posilování vztahu k místu

Cílem je přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných. Věříme totiž, že „když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo žít a vzkvétat“.

  • Lidé s lidmi – budování lidské vzájemnosti

Cílem je přispět k posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce, rozvoji místní občanské angažovanosti, budování dobrých mezilidských a sousedských vztahů a ke snižování sociálního napětí. Věříme totiž, že „když se budeme chovat slušně a odpovědně a půjdeme druhým příkladem, pak prolomíme pasivitu a lhostejnost ostatních, kteří se postupně přidají, a společně se nám povede zlepšovat naše mezilidské vztahy a posilovat sousedskou vzájemnost.“ *

  • Lidé k budoucnosti – směřování k dlouhodobé udržitelnosti

Cílem je přispět k zdravému růstu a přípravě mladé generace pro aktivní život, k možnostem jejího perspektivního pracovního uplatnění, rozvíjet inovace a spolupráci v rámci osobního rozvoje a podporovat koncepční, odborná a dlouhodobě udržitelná řešení problémů.
Věříme totiž, že „když se otevřeme novým inspiracím, dovednostem a trendům, dáme perspektivu mladým a budeme přistupovat citlivě a s rozmyslem k sobě, společnosti i životnímu prostředí, pak přispějeme k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti naší komunity.“ *

Žadatelům doporučujeme se před zahájením příprav projektu pozorně seznámit nejenom s cíli grantového programu uvedenými v Pravidlech pro získání nadačního příspěvku, ale i s celkovým nově formulovaným grantovým rámcem nadace, jehož je vyhlašovaný program součástí.

Oblasti podpory:
V grantovém kole budou podporovány projekty, jejichž cílem je zlepšit podmínky života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem v následujících oblastech podpory:

  • Grantový program "Lidé a místo – posilování vztahu k místu"

1. Moje obec, můj kraj, můj domov - budování vztahu k místu. Hledání a vytváření identity, pocitu sounáležitosti a patriotismu ve vykořeněném regionu. Zvyšování atraktivity regionu a zlepšování jeho image.

2. Tady to žije - vytváření míst a zázemí k setkávání občanů a společnému trávení času. Zvelebování, zkrášlování a oživování míst, vytváření příjemné atmosféry center měst. Podpora zdravého životního stylu a sportovního vyžití široké veřejnosti. Podpora nekomerční a alternativní kultury v její pestrosti, tvořivosti a osobitosti.

3. Naše obec – naše věc - dialog ve veřejném prostoru. Podpora společných projektů veřejné správy a občanského sektoru. Napomáhání efektivnímu fungování veřejné správy, posilování její transparentnosti a veřejné kontroly.

  • Grantový program "Lidé s lidmi – budování lidské vzájemnosti"

1. Budu dobrý, buďme dobří - posilování mravních hodnot, slušnosti a odpovědnosti jednotlivce. Podpora a šíření pozitivních příkladů a vzorů. Aktivizace lidí v boji s pasivitou a lhostejností. Motivace k občanské angažovanosti a rozvoji dobrovolnictví.

2. Žijeme spolu - budování kvalitních mezilidských a sousedských vztahů. Podpora rodinných vazeb a výchovy v rodinách. Zvyšování bezpečnosti lidí. Eliminace rizikového chování. Snižování napětí ve společnosti.

  • Grantový program "Lidé k budoucnosti – směřování k dlouhodobé udržitelnosti"

1. Mladým otevřeno - slaďování vzdělávání s potřebami trhu práce. Podpora rozvoje učňovského školství a řemeslných oborů a perspektivního pracovního uplatnění pro absolventy škol a mladé nezaměstnané. Vytváření podmínek a příležitostí pro zdravý růst mladé generace. Podpora mládežnických iniciativ.

2. Udržitelná budoucnost - podpora inovací ve vzdělávání. Rozvoj mezinárodní spolupráce a inspirací ze zahraničí. Vytváření a využívání nástrojů pro přenos a sdílení know-how, zkušeností a informací. Podpora koncepčnosti a odbornosti ve strategickém rozhodování. Podpora dlouhodobě udržitelných procesů a řešení.

Obsáhlejší vymezení oblastí podpory najdete v dokumentu s názvem "Podrobnější vymezení oblastí podpory".

Uzávěrka příjmu žádostí: čtvrtek 29. září 2016

Realizační období:
Výzva je vyhlášena pro projekty realizované v období od 1. ledna 2017 až 31. prosince 2017.

Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč
Ve 29. otevřeném grantovém kole budou k dispozici prostředky v minimální výši 400 000 Kč pocházející z výnosů nadační jistiny, darů společností AIR PRODUCTS spol. s r.o., Black & Decker (Czech),  s. r. o., CENTROPOL ENERGY, a.s. a JOTUN CZECH a.s. a darů dalších místních dárců.

Dokumenty ke stažení:
Pravidla pro získání nadačního příspěvku

Podrobnější vymezení oblastí podpory

Formulář žádosti Moje obec, můj kraj, můj domov

Formulář žádosti Tady to žije

Formulář žádosti Naše obec - naše věc

Formulář žádosti Budu dobrý, buďme dobří

Formulář žádosti Žijeme spolu

Formulář žádosti Mladým otevřeno

Formulář žádosti Udržitelná budoucnost

Kritéria hodnocení projektů

Často kladené otázky

Informace pro žadatele:
Informativní schůzky nebo individuální konzultace pro žadatele o nadační příspěvek je možné předem telefonicky dohodnout  na období od 22. srpna do 23. září 2016 (více viz. dokument Pravidla pro získání nadačního příspěvku).

Pro další informace se obracejte na:
Petr Veselý
programový manažer
Ústecká komunitní nadace
tel. 475 208 258
petr(a)komunitninadace.cz


Partneři: