Fond CDL SYSTEM

Fond CDL SYSTEM byl založen členem správní rady nadace a spolumajitelem společnosti CDL SYSTEM a.s. v jedné osobě, již v roce 2007. Z každoročně vložených finančních prostředků je podporován jak rozvoj naší nadace, tak další neziskové organizace.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Graffity – History Ship, projekt podpořený v rámci Otevřeného grantového fondu.


Fond AGC Automotive Czech na podporu technických středních škol

Dárcovský fond AGC Automotive Czech ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují soutěž s názvem „Technowizz".

Cílem soutěže je přispět k rozvoji středních a vyšších odborných škol zaměřených na technické obory v regionu a motivovat jejich studenty k zdokonalování svých znalostí a praktických dovedností a umožnit jim tak následně snáze dosáhnout perspektivního pracovního uplatnění ve vystudovaných oborech

Uzávěrka příjmu přihlášek: úterý 31. října 2017

Odměna pro vítěze: 30 000 Kč (škola), 10 000 Kč (student či tým), 5 000 Kč (odborný garant) 

Dokumenty ke stažení:

Pro další informace se obracejte na:
Petr Veselý

programový manažer
Ústecká komunitní nadace
tel. 475 208 258
petr(a)komunitninadace.cz

Fond AIR PRODUCTS pro Litvínov

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem AIR PRODUCTS pro Litvínov vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek na projekty, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života v Litvínově a okolí prostřednictvím veřejně prospěšných aktivit nevládních neziskových organizací.

Zaměření programu:

Projekty mohou být zaměřené například na:

 • zájmové a volnočasové aktivity mládeže;
 • obnovu a kultivaci místních kulturních tradic, obecního nebo společenského života;
 • pořádání nekomerčních kulturních akcí;
 • péči o životní prostředí (lokální ochrana životního prostředí, šetrné hospodářské využití krajiny, projekty změřené na péči o zvířata, apod.);
 • budování kvalitních mezilidských vztahů;
 • zkrášlování a úpravy veřejných prostranství (parků, hřišť, náměstí, zón oddychu, veřejných zahrad, apod.);
 • péči o drobné památky, kapličky, polní kříže, památná místa, stromové aleje či památné stromy.

Působnost programu:

 • Litvínov a okolí

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 9. října 2017

Realizační období:
Výzva je vyhlášena pro záměry realizované v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.

Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč

Dokumenty ke stažení:

Pro další informace se obracejte na:
Petr Veselý

programový manažer
Ústecká komunitní nadace
tel. 475 208 258
petr(a)komunitninadace.cz

30. otevřené grantové kolo

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s partnery z řad místních firem vyhlašuje výzvu k předkládání projektů do 30. otevřeného grantové kola v rámci programu "Lidé a místo - posilování vztahu k místu", "Lidé s lidmi - budování lidské vzájemnosti" a "Lidé k budoucnosti - směřování k dlouhodobé udržitelnosti". 

Cíle grantového programu:

 • Lidé a místo – posilování vztahu k místu

Cílem je přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných. Věříme totiž, že „když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo žít a vzkvétat“.

 • Lidé s lidmi – budování lidské vzájemnosti

Cílem je přispět k posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce, rozvoji místní občanské angažovanosti, budování dobrých mezilidských a sousedských vztahů a ke snižování sociálního napětí. Věříme totiž, že „když se budeme chovat slušně a odpovědně a půjdeme druhým příkladem, pak prolomíme pasivitu a lhostejnost ostatních, kteří se postupně přidají, a společně se nám povede zlepšovat naše mezilidské vztahy a posilovat sousedskou vzájemnost.“ *

 • Lidé k budoucnosti – směřování k dlouhodobé udržitelnosti

Cílem je přispět k zdravému růstu a přípravě mladé generace pro aktivní život, k možnostem jejího perspektivního pracovního uplatnění, rozvíjet inovace a spolupráci v rámci osobního rozvoje a podporovat koncepční, odborná a dlouhodobě udržitelná řešení problémů.
Věříme totiž, že „když se otevřeme novým inspiracím, dovednostem a trendům, dáme perspektivu mladým a budeme přistupovat citlivě a s rozmyslem k sobě, společnosti i životnímu prostředí, pak přispějeme k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti naší komunity.“ *

Žadatelům doporučujeme se před zahájením příprav projektu pozorně seznámit nejenom s cíli grantového programu uvedenými v Pravidlech pro získání nadačního příspěvku, ale i s celkovým nově formulovaným grantovým rámcem nadace, jehož je vyhlašovaný program součástí.

Oblasti podpory:
V grantovém kole budou podporovány projekty, jejichž cílem je zlepšit podmínky života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem v následujících oblastech podpory:

 • Grantový program "Lidé a místo – posilování vztahu k místu"

1. Moje obec, můj kraj, můj domov - budování vztahu k místu. Hledání a vytváření identity, pocitu sounáležitosti a patriotismu ve vykořeněném regionu. Zvyšování atraktivity regionu a zlepšování jeho image.

2. Tady to žije - vytváření míst a zázemí k setkávání občanů a společnému trávení času. Zvelebování, zkrášlování a oživování míst, vytváření příjemné atmosféry center měst. Podpora zdravého životního stylu a sportovního vyžití široké veřejnosti. Podpora nekomerční a alternativní kultury v její pestrosti, tvořivosti a osobitosti.

3. Naše obec – naše věc - dialog ve veřejném prostoru. Podpora společných projektů veřejné správy a občanského sektoru. Napomáhání efektivnímu fungování veřejné správy, posilování její transparentnosti a veřejné kontroly.

 • Grantový program "Lidé s lidmi – budování lidské vzájemnosti"

1. Budu dobrý, buďme dobří - posilování mravních hodnot, slušnosti a odpovědnosti jednotlivce. Podpora a šíření pozitivních příkladů a vzorů. Aktivizace lidí v boji s pasivitou a lhostejností. Motivace k občanské angažovanosti a rozvoji dobrovolnictví.

2. Žijeme spolu - budování kvalitních mezilidských a sousedských vztahů. Podpora rodinných vazeb a výchovy v rodinách. Zvyšování bezpečnosti lidí. Eliminace rizikového chování. Snižování napětí ve společnosti.

 • Grantový program "Lidé k budoucnosti – směřování k dlouhodobé udržitelnosti"

1. Mladým otevřeno - slaďování vzdělávání s potřebami trhu práce. Podpora rozvoje učňovského školství a řemeslných oborů a perspektivního pracovního uplatnění pro absolventy škol a mladé nezaměstnané. Vytváření podmínek a příležitostí pro zdravý růst mladé generace. Podpora mládežnických iniciativ.

2. Udržitelná budoucnost - podpora inovací ve vzdělávání. Rozvoj mezinárodní spolupráce a inspirací ze zahraničí. Vytváření a využívání nástrojů pro přenos a sdílení know-how, zkušeností a informací. Podpora koncepčnosti a odbornosti ve strategickém rozhodování. Podpora dlouhodobě udržitelných procesů a řešení.

Obsáhlejší vymezení oblastí podpory najdete v dokumentu Podrobnější vymezení oblastí podpory.

Uzávěrka příjmu žádostí: úterý 2. října 2017

Realizační období:
Výzva je vyhlášena pro projekty realizované v období od 1. ledna 2018 až 31. prosince 2018.

Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč
Ve 30. otevřeném grantovém kole budou k dispozici prostředky v minimální výši 600 000 Kč pocházející z výnosů nadační jistiny, darů společností AIR PRODUCTS spol. s r.o. a JOTUN CZECH a.s. a darů dalších místních dárců.

Dokumenty ke stažení:
Pravidla pro získání nadačního příspěvku

Podrobnější vymezení oblastí podpory

Formulář žádosti Moje obec, můj kraj, můj domov

Formulář žádosti Tady to žije

Formulář žádosti Naše obec - naše věc

Formulář žádosti Budu dobrý, buďme dobří

Formulář žádosti Žijeme spolu

Formulář žádosti Mladým otevřeno

Formulář žádosti Udržitelná budoucnost

Kritéria hodnocení projektů

Často kladené otázky

Informace pro žadatele:
Informativní schůzky nebo individuální konzultace pro žadatele o nadační příspěvek je možné předem telefonicky dohodnout  na období od 25. srpna 2017 (více viz. dokument Pravidla pro získání nadačního příspěvku).

Pro další informace se obracejte na:
Petr Veselý
programový manažer
Ústecká komunitní nadace
tel. 475 208 258
petr(a)komunitninadace.cz


Partneři: