Fond Terezky a Sáry

V roce 2008 se rozhodl předseda naší správní rady založit dobročinný fond, který neváhal pojmenovat po svých dcerách a to Terezce a Sáře. Na co budou z fondu finanční prostředky uvolňovány bude již záležet pouze na jejich společném rozhodnutí.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Graffity – History Ship, projekt podpořený v rámci Otevřeného grantového fondu.


4. otevřené grantové kolo Fondu LOGIT

Fond LOGIT ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek v rámci
4. otevřeného grantového kola zaměřeného na zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko. Podporovány budou ale i projekty, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o.

Projekty mohou být zaměřené například na:

 • zájmové a volnočasové aktivity mládeže;
 • obnovu a kultivaci místních kulturních tradic, obecního nebo společenského života;
 • pořádání nekomerčních kulturních akcí;
 • péči o životní prostředí (lokální ochrana životního prostředí, šetrné hospodářské využití krajiny, projekty změřené na péči o zvířata, apod.);
 • budování kvalitních mezilidských vztahů;
 • zkrášlování a úpravy veřejných prostranství (parků, hřišť, náměstí, zón oddychu, veřejných zahrad, apod.);
 • péči o drobné památky, kapličky, polní kříže, památná místa, stromové aleje či památné stromy.

Žadatelé:

Žádat o nadační příspěvek mohou nově neformální občanské iniciativy a následující typy neziskových organizací registrované v ČR:

 • nevládní neziskové organizace: občanská sdružení/spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy a nadace, a to za předpokladu, že nejméně 80% žádaného příspěvku rozdělí dalším subjektům, a církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby;
 • příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji.

Za neformální občanskou iniciativu považujeme spontánně ustavené zájmové uskupení minimálně 3 aktivních občanů, které usiluje prosadit po většinou místní a konkrétně vymezené cíle. Iniciativy působí obvykle na neformální bázi, aniž by byly registrovány jako právnické osoby.

Uzávěrka příjmu žádostí: úterý 18. dubna 2017

Realizační období:
Výzva je vyhlášena pro záměry realizované v období od 1. září 2017 do 28. února 2018.

Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč

Ve 4. otevřeném grantovém kole budou k dispozici prostředky v minimální výši 100 000 Kč pocházející z daru společnosti LOGIT s.r.o. se sídlem v Hlubanech. 

Dokumenty ke stažení:

Pro další informace se obracejte na:
Petr Veselý

programový manažer
Ústecká komunitní nadace
tel. 475 208 258
petr(a)komunitninadace.cz

Fond Miroslava Dušánka na podporu zrakově postižené mládeže

Fond Miroslava Dušánka ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek do 9. otevřeného grantového kola programu na podporu zrakově postižené mládeže z Ústeckého kraje. 

Cíle programu:

 • Umožnit mládeži se zrakovým postižením rozvoj dalšího vzdělávání a zvýšit tak jejich šance pokračovat ve studiu na středních či v budoucnu na vysokých školách.
 • Poskytnout zrakově postižené mládeži příležitost, aby mohla naplno rozvíjet svůj osobnostní potenciál a získávat znalosti a dovednosti rozšiřující jejich možnosti pro budoucí uplatnění ve společnosti a na trhu práce.

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 10. dubna 2017

Realizační období:
Výzva je vyhlášena pro záměry realizované v období od 1. září 2017 do 30. června 2018.

Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč

V 9. otevřeném grantovém kole programu na podporu zrakově postižené mládeže z Ústeckého kraje budou k dispozici prostředky v minimální výši 50 000 Kč pocházející z daru ústecké společnosti
IZOLACE BERAN s.r.o.

Dokumenty ke stažení:

Pro další informace se obracejte na:
Petr Veselý

programový manažer
Ústecká komunitní nadace
tel. 475 208 258
petr(a)komunitninadace.cz

13. otevřené grantové kolo programu "Litoměřice - live city jsi ty"

Společnost HENNLICH s.r.o. a Ústecká komunitní nadace vyhlašují již 13. otevřené grantové kolo na podporu projektů mladých lidí ve věku 15-25 let studujících či žijících v Litoměřicích "LITOMĚŘICE - LIVE CITY JSI TY".

Tématické zaměření: ochrana životního prostředí, zlepšení podmínek provozu na silnicích, kultura, sportovní aktivity, vzdělávání a pomoc sociálně slabým.

Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 27. března 2017

Realizační období:
Výzva je vyhlášena pro projekty realizované v období od 15. května 2017 do 14. května 2018.

Maximální výše nadačního příspěvku: 5 000 Kč (jeden žadatel může přihlásit i více projektů).

Výše prostředků k rozdělení: min. 100 000 Kč

Dokumenty:

Vyhlášení

Žádost o nadační příspěvek se podává online prostřednictvím formuláře, který najdete na tomto odkazu... Formulář žádosti o nadační příspěvek

Upozornění k přípravě a podání žádosti o nadační příspěvek:
Žádost nelze odeslat, dokud nejsou vyplněna všechna povinná pole. Proto Vám doporučujeme si projekt před vyplněním žádosti důkladně rozmyslet a soustředit se zejména na tyto body:

 • Finanční rozpočet projektu (výše žádaného příspěvku, celkové náklady projektu, účel čerpání příspěvku)
 • Detailní informace o projektu (cíl a účel projektu, cílová skupina, harmonogram a popis aktivit, spolupracovníci)

Že byla žádost v pořádku odeslána, zjistíte tak, že se Vám na obrazovce objeví „Žádost o nadační příspěvek - Vaše odpověď byla zaznamenána“. Velice doporučujeme následně kliknout na políčko „upravit odpověď“ a po přesměrování zpět na Váš formulář si okopírovat adresní řádek pro pozdější použití (umožní Vám v budoucnu upravit odpovědi ve formuláři). Po zkopírování a uložení adresy formuláře pro pozdější úpravy můžete žádost zavřít křížkem, data nebudou ztracena. Pokud budete odpovědi ve formuláři později měnit, musí být žádost znovu odeslána kliknutím na políčko „odeslat“.
Žádost musí být kompletně vyplněna nejpozději do pondělí 27. března 2017. V případě nejasností nebo problémů při vyplňování žádosti nás můžete kontaktovat na tel. 475 201 023.

Pro další informace se obracejte na:

Mgr. Michaela Hofmanová
programová asistentka
Ústecká komunitní nadace
tel.: 475 201 023
michaela(a)komunitninadace.cz 

nebo

Ing. Martin Jonáš
public relations manažer
HENNLICH s.r.o.
tel. 416 711 259
jonas(a)hennlich.cz


Partneři: