Stipendijní fond Renesance

Stipendijní fond Renesance je určen nadaným mladým lidem s aktivním vztahem k městu Ústí nad Labem a jeho okolí. Byl vytvořen s cílem umožnit vycestovat a nabrat zkušenosti pobytem v zahraničí, získat jazykové vybavení a získat snazší přístup ke vzdělání.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Graffity – History Ship, projekt podpořený v rámci Otevřeného grantového fondu.


4. otevřené grantové kolo Fondu LOGIT

Do 4. otevřeného grantového kola programu na podporu projektů, jejichž cílem je přispívat ke zlepšování podmínek života zejména na území mikroregionu Podbořansko a projektů, jejichž aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci nebo rodinní příslušníci společnosti LOGIT s.r.o. bylo přijato celkem 15 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované výši 270 000 Kč.

Tříčlenná hodnotící komise s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků navrhla k podpoře sedm projektů v celkový výši 108 000 Kč.

Projekty budou realizovány v období od 1. září 2017 do 28. února 2018. 

Seznam podpořených projektů najdete zde.

3. otevřené grantové kolo Fondu ARMEX ENERGY

Do 3. otevřeného grantového kola Fondu ARMEX ENERGY zaměřeného na podporu mladých lidí, které nepříznivé životní podmínky znevýhodňují v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, bylo ke dni uzávěrky 15. května 2017 přijato celkem 8 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované hodnotě 117 000 Kč.

Ústecká komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem 8 žádosti fyzických osob v celkové výši 110 000 Kč. Rozdělené finanční prostředky pocházejí z daru společnosti ARMEX ENERGY, a.s.

Grantové kolo bylo určeno školou povinným dětem a studujícím mladým lidem do 25 let bydlících v okresech Děčín, Ústí nad Labem a v okresech, kde má společnost ARMEX ENERGY své pobočky.

Jednalo se o projekty fyzických osob, jejichž záměrem je umožnit dětem a mládeži, která díky své životní situaci nemá stejnou startovací pozici, optimálně rozvíjet své vzdělání, talent a osobní potenciál.

Podpořené aktivity budou realizovány v období od 1. července 2017 do 30. června 2018.

Kompletní seznam podpořených žadatelů naleznete zde.

9. otevřené grantové kolo Fondu Miroslava Dušánka

Do 9. otevřeného grantového kola grantového programu na podporu zrakově postižené mládeže z Ústeckého kraje byly přijaty celkem 4 žádosti o nadační příspěvek v celkové požadované hodnotě téměř 100 000 Kč.

Jednalo se o projekty fyzických osob, jejichž záměrem je poskytnout zrakově postižené mládeži příležitost, aby mohla naplno rozvíjet svůj osobnostní potenciál a umožnit jim rozvoj dalšího vzdělávání a zvýšit tak jejich šance pokračovat ve studiu na středních či v budoucnu na vysokých školách.

Komunitní nadace podpořila 3 žádosti a studenty obdarovala věcnými dary v celkové výši 52 880 Kč. Finanční prostředky na věcné dary pocházejí od společnosti Alza.cz a.s. a z Fondu Miroslava Dušánka.

Podpořené aktivity budou realizovány v období od července 2017 do ledna 2018.

Seznam podpořených stipendistů naleznete zde

13. grantové kolo programu "Litoměřice - live city jsi ty"

Společnost HENNLICH s. r. o. a Ústecká komunitní nadace vyhlásily ke dni 25. dubna 2017 výsledky již 13. otevřeného grantového kola na podporu projektů mladých lidí ve věku 15-25 let studujících či žijících v Litoměřicích. Maximální výše jednoho nadačního příspvěku činila 5 000 Kč.

Ke dni uzávěrky 27. března 2017 nadace obdržela 26 projektových žádostí v celkové požadované hodnotě 127 000 Kč.

Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem 20 projektů v celkové výši  99 000 Kč, které budou realizovány po dobu maximálně 1 roku (od 15. května 2017 do 14. května 2018).

Kompletní seznam podpořených projektů naleznete zde.

2. otevřené grantové kolo Vzdělávacího fondu HEURÉKA

Do 2. otevřeného grantového kola Vzdělávacího fondu HEURÉKA bylo k datu uzávěrky 25. listopadu 2016 přijato celkem 5 žádostí v celkové výši 39 250 Kč. Cílem grantového programu je, prostřednictvím vzdělávání učitelů základních a středních škol v okrese Ústí nad Labem a Litoměřice, zkvalitnit a zatraktivnit výuku a motivovat místní žáky a studenty k dalšímu studiu.

Tříčlenná hodnotící komise s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků a kvalitu samotných žádostí navrhla k podpoře všech pět vzdělávacích záměrů učitelů z Ústecka a Litoměřicka v celkové výši 36 750 Kč.

Vzdělávací aktivity učitelů budou realizovány v období od 1. února 2017 do 31. ledna 2018.

Seznam podpořených učitelů najdete zde.

29. otevřené grantové kolo

Do 29. otevřeného grantového kola zaměřeného na podporu veřejně prospěšných projektů přispívajících k budování vztahu k místu, budování lidské vzájemnosti a směřující k dlouhodobé udržitelnosti bylo ke dni uzávěrky 29. září 2016 přihlášeno celkem 55 žádostí o nadační příspěvek
v celkové výši 2 097 173 Kč.

Komunitní nadace s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem 18 projektů neziskových organizací v celkové výši  609 999 Kč. Maximální výše podpory dosahovala 50 000 Kč na jeden projekt.

Cílem 29. otevřeného grantového kola bylo v rámci pilíře "Lidé a místo – posilování vztahu k místu" přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných. Věříme totiž, že „když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo žít a vzkvétat“.

V rámci pilíře "Lidé s lidmi - Budování lidské vzájemnosti" přispět k posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce, rozvoji místní občanské angažovanosti, budování dobrých mezilidských a sousedských vztahů a ke snižování sociálního napětí. Věříme totiž, že „když se budeme chovat slušně a odpovědně a půjdeme druhým příkladem, pak prolomíme pasivitu a lhostejnost ostatních, kteří se postupně přidají, a společně se nám povede zlepšovat naše mezilidské vztahy a posilovat sousedskou vzájemnost.“

V rámci pilíře "Lidé k budoucnosti – Směřování k dlouhodobé udržitelnosti" bylo cílem přispět k zdravému růstu a přípravě mladé generace pro aktivní život, k možnostem jejího perspektivního pracovního uplatnění, rozvíjet inovace a spolupráci v rámci osobního rozvoje a podporovat koncepční, odborná a dlouhodobě udržitelná řešení problémů. Věříme totiž, že „když se otevřeme novým inspiracím, dovednostem a trendům, dáme perspektivu mladým a budeme přistupovat citlivě a s rozmyslem k sobě, společnosti i životnímu prostředí, pak přispějeme k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti naší komunity.“

Zaměření grantového kola vzešlo z výstupů analýzy "100 problémů - 100 příležitostí pro ústecký region" a je součástí nového grantového rámce Ústecké komunitní nadace.

Finanční prostředky pro 29. otevřené grantové kolo pocházejí z darů společností AIR PRODUCTS spol. s r.o., Black & Decker (Czech) s.r.o., CENTROPOL ENERGY a.s., JOTUN CZECH a.s. a darů dalších místních dárců.

Projekty budou realizovány v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.

Seznam podpořených projektů naleznete zde.

5. otevřené grantové kolo Stipendijního fondu Renesance

Do 5. otevřeného grantového kola Stipendijního fondu Renesance bylo k datu 16. listopadu 2015 přijato celkem 16 žádostí o stipendium v požadované hodnotě 1 600 000 Kč.

K ústním pohovorům konaným 12. ledna 2016 postoupilo deset nejúspěšnějších žadatelů, kteří před pětičlennou odbornou komisí představili a obhajovali záměr svého studijního pobytu v zahraničí.

Na základě pohovorů bylo odbornou komisí navrženo a následně správní radou Ústecké komunitní nadace schváleno udělit 9 žadatelům příslib stipendia k podpoře jejich studia v zahraničí v školním roce 2016/2017, a to v souhrnné částce 392 500 Kč.

Seznam členů hodnotící komise:
Dytrt Alfréd – ředitel gymnázia Ústí nad Labem, Jateční 22
Morvayová Petra – profesní a osobní kouč
Raška Pavel – vedoucí Katedry geografie Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem
Smetana Zdeněk – publicista
Šperlová Kateřina – sociální pracovnice v Ústecké Poradně pro integraci
Vlach Tomáš – stipendista Fondu Renesance

Seznam stipendistů naleznete zde.

1. otevřené grantové kolo Vzdělávacího fondu HEURÉKA

Do 1. otevřeného grantového kola Vzdělávacího fondu HEURÉKA bylo k datu uzávěrky 27. listopadu 2015 přijato celkem 21 žádostí v celkové výši 205 720 Kč. Cílem grantového programu je, prostřednictvím vzdělávání učitelů základních a středních škol v okrese Ústí nad Labem, zkvalitnit a zatraktivnit výuku a motivovat místní žáky a studenty k dalšímu studiu.

Tříčlenná hodnotící komise s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků a kvalitu samotných žádostí navrhla k podpoře pět vzdělávacích záměrů učitelů z Ústecka v celkové výši 46 100 Kč.

Vzdělávací aktivity učitelů budou realizovány v období od 1. února 2016 do 31. ledna 2017.

Seznam podpořených učitelů najdete zde.


Partneři: