Fond RYKO

V roce 2016 se děčínská společnost RYKO a.s. rozhodla založit svůj dobročinný fond, jehož posláním je trvale podporovat nejrůznější veřejně prospěšné aktivity na Ústecku, které jsou v souladu s dárcovskou strategií firmy RYKO a.s.

Všechny fondy | Co jsou to fondy


Pomáháme měnit místo
kde žijeme a působíme

Připojte se k nám

E-bulletin

Více informací

Chcete poskytnout dar?

Sledujte nás na YouTube


Pošli video do České televize


Do projektu s názvem Malujeme na zeď bylo zapojeno více než 80 dětí z 11 ústeckých škol.


"100 problémů - 100 příležitostí pro ústecký region"

Poprvé ve své historii jsme v roce 2012, po vzoru amerických a kanadských komunitních nadací, realizovali rozsáhlou analýzu „100 problémů - 100 příležitostí pro ústecký region“ s cílem poskytnout unikátní pohled na stěžejní problémy našeho regionu. Pohled, který se vymyká existujícím rozvojovým a strategickým dokumentům a procesům. Pokusili jsme se vytvořit kvalitativní obraz o místních prioritách prezentovaných aktivními občany, nikoli institucemi.

Na základě vytvoření tohoto obrazu byl naformulován zcela nový grantový rámec nadace, který najdete zde.

Stovky podnětů, příkladů a návrhů řešení k problémům identifikovaným v rámci výzkumu jsme uspořádali do celkem sedmi tematických okruhů. Ty podle nás vykreslují společnou myšlenkovou mapu tak, jak jsme jí porozuměli z příběhů respondentů analýzy.

1.

Velká část příběhů se věnovala vztahu k místu, budování patriotismu, hledání identity ve vykořeněném regionu, zlepšování jeho mnohdy špatné pověsti.

Tematický okruh jsme pojmenovali: Moje obec, můj kraj, můj domov

2.

Ruku v ruce s tím byl v příbězích kladen důraz na vnášení života do měst a obcí a vytváření příjemné atmosféry nejrozmanitějšími příležitostmi ke kulturním, sportovním či relaxačním aktivitám umožňujícím občanům společné trávení jejich volného času.

Tematický okruh jsme pojmenovali: Tady to žije!

3.

A do třetice se v příbězích vztažených k místu objevovalo téma efektivního fungování správy věcí veřejných, zájmu a starosti lidí o veřejný prostor a vedení dialogu občanů se samosprávou.

Tematický okruh jsme pojmenovali: Naše obec – naše věc

4.

Jiné příběhy byly cíleny do nitra každého z nás, obsahovaly apel na slušnost a posilování odpovědnosti jednotlivce, na motivaci a aktivizaci lidí k občanské angažovanosti.

Tematický okruh jsme pojmenovali: Budu dobrý, buďme dobří

5.

Rovněž mezilidské vztahy byly častým tématem příběhů, ať už šlo o vazby v rodině či partnerství, vztahy mezigenerační, sousedské či vztahy k menšinám.

Tematický okruh jsme pojmenovali: Žijeme spolu

6.

Příběhy zaměřenými na budoucnost se prolínala potřeba investovat do mladé generace, podporovat její zdravý růst a připravovat ji pro aktivní život, nabídnout jí kvalitní vzdělání a příležitosti adekvátního pracovního uplatnění.

Tematický okruh jsme pojmenovali: Mladým otevřeno

7.

V neposlední řadě v sobě příběhy nesly téma udržitelnosti, ať už v podobě koncepčnosti a odbornosti ve strategickém rozhodování či v uváženosti lidských kroků k sobě, společnosti i životnímu prostředí.

Tematický okruh jsme pojmenovali: Udržitelná budoucnost

Výstupy

Výstupy analýzy s názvem „100 problémů - 100 příležitostí pro ústecký region“ jsme na začátku roku 2013 zpracovali do  takové podoby, ve které má čtenář možnost dozvědět se, jaké okruhy problémů respondenty trápily, ale najde zde i autentické příklady aktivit, kterými je možné začít identifikované problémy řešit. Kromě toho výstupy zahrnují, jak se k identifikovaným problémovým okruhům staví nadace a je zde rovněž ponechán prostor k zamyšlení, jak se k jednotlivým problémům postavíte vy.

Výstupy analýzy ke stažení zde ve formátu .pdf.

V průběhu léta 2014 jsme iniciovali realizaci kvantitativního výzkumu, jehož záměrem bylo zjistit aktuální stav v oblastech/tematických okruzích, které nadace v regionu své působnosti (okresy Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem) na základě nového grantového rámce finančně podporuje. Realizace se na podzim roku 2014 pod odborným vedením ujali studenti Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, kterým se podařilo na základě dotazníkového šetření oslovit celkem vzorek bezmála 900 osob. Cílem šetření, realizovaného v oblasti působnosti nadace, bylo zjistit, jak obyvatelé těchto území vnímají a sami reflektují problematiku posilování územní identity a fungování občanské společnosti ve sledovaném území, resp. na úrovni místa jejich bydliště. Otázky byly formulovány tak, aby reflektovaly oblasti podpory formulované Ústeckou komunitní nadací, a výsledky šetření tak podaly vstupní informaci o míře zapojení obyvatel cílových okresů do místního dění.

Výstupy dotazníkového šetření ke stažení zde ve formátu .pdf.
 

Poděkování

Projekt pod názvem "Matching Philanthropic Interests with Community Needs" je finančně podpořen z prostředků CEE Trust a C.S. Mott Foundation v rámci V4 Community Foundation Maturity Program.


Partneři: